next up previous index
Next: Úvod Up: Objektově orientované programování v Prologu Previous: Index


ObsahTomáš Kubíček 2002-05-19