next up previous contents index
Next: O RIENT84/K: Souběžnost OOP Up: Jazyky, které spojují OOP Previous: Jazyky, které spojují OOP   Obsah   Index


ESP:The Fifth Generation (Pátá generace)

ESP (Extended Self-contained PROLOG) [18,19,22] nebyl původně navržen přímo pro KR; je to jazyk pro popis systému SIMPOS (Sequential Inferential Machine Programming and Operating System), operační systém PSI (Personal Sequential Inference), které tvoří jádro projektu FGCS. Byl vytvořen nad jazykem KL0 (Kernel Language version 0). Některé speciální příkazy a vestavěné predikáty KL0 byly vytvořeny konkrétně pro ESP. ESP je OO jazyk s proměnnými stavy, třídami objektů a hierarchickou vícenásobnou dědičností. Zjistilo se, že právě popsané složky ESP velmi zjednodušili implementaci systému SIMPOS a jsou také vhodné pro ostatní úlohy (zejména ty, které vyžadují hierarchickou reprezentaci znalostí).

Následující příklad ukazuje, definici třídy ptak s metodou letat. Druhá deklarace definuje třídu tucnak, která z třídy ptak zdědí všechny vlastnosti vyjma metody letat:


  class ptak has instance
    :letat(ptak).
    ...
  end.
  class tucnak has nature ptak; instance
    :letat(tucnak) :- !, fail.
    ...
  end.Tomáš Kubíček 2002-05-19