next up previous contents index
Next: Definice atributů Up: PLUTO: popis a ukázky Previous: PLUTO: popis a ukázky   Obsah   Index


Typy a hodnoty

V Plutu je typ prakticky množina hodnot. Existují čtyři druhy typů: základní datové, třídy, seznamy, množiny.

Základní datové typy jsou vestavěné a zahrnují - integer, real, char, string, void. Tyto typy nabývají následujících hodnot: integer, real, char a string označují množiny celých i desetinných čísel znaků a řetězců, které mohou být součástí systému; void označuje jednoduchou množinu obsahující nil.

Typ třída označuje množinu objektů. Třídy musí být definovány pomocí definic, které jsou popsány v další kapitole. V Plutu můžeme definovat např. třídu - osoba, student, zaměstnanec. Objekty v množině, které třída vymezuje, nazýváme instance třídy. Tyto jsou vytvářeny new operátorem.

Typ množina označuje skupinu homogenních množin, tj. množiny stejného typu. Např. {integer} je typ množina obsahující množiny integerů; {osoba} je typ množina obsahující množiny osob, pokud je osoba definovaná třída.

Typ seznam označuje skupinu homogenních seznamů. Např.(integer), (osoba), jsou dva příklady typů seznam.

Pluto je OOLP. Různé třídy definujeme definicemi tříd, které vypadají takto:

[abstract] class $c$ [isa $c_1, ..., c_n$][ $definice\_atributu
\quad definice\_metod$]

kde $c$ je třída, $c_1, ..., c_n$ pro $n \geq 0$ jsou existující třídy, definice atributů specifikují strukturu třídy a definice metod popisuje chování třídy. Vše, co je v [...] je volitelné. Význam klíčového slova isa bude vysvětlen.Subsections
next up previous contents index
Next: Definice atributů Up: PLUTO: popis a ukázky Previous: PLUTO: popis a ukázky   Obsah   Index
Tomáš Kubíček 2002-05-19