next up previous contents
Next: About this document ... Up: Objektově orientované programování v Prologu Previous: Literatura


IndexTomáš Kubíček 2002-05-19