next up previous contents index
Next: ObsahVysoké učení technické v Brně


Fakulta informačních technologií


Objektově orientované programování v ProloguRočníkový projekt
Brno květen 2002 Tomáš Kubíček


Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem tento ročníkový projekt vypracoval samostatně pod vedením Ing. Vladimíra Janouška, Ph.D. Uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal.

Také bych rád na tomto místě poděkoval svému vedoucímu ročníkového projektu Ing. Vladimíru Janouškovi, Ph.D. za poskytnutí mnoha cenných rad a materiálů.

V Brně 17.5.2002, Tomáš Kubíček

Abstrakt
V této práci se zabývám možností propojení několika různých programovacích nástrojů a technik. Zejména jsem se zaměřil na spojení tak odlišných přístupů jako jsou nástroje využívané v oblasti objektově orientovaného programování a několika zástupců tradičního logického programování. Ve světě byla tato tématika v popředí zájmu programátorské veřejnosti počátkem 90. let, kdy probíhalo mnoho diskusí, vzniklo několik zajímavých myšlenek na toto téma a malé procento přerostlo i do fáze implememntací. V současné době se tímto směrem ubírá pouze malá skupina specialistů. Jelikož však český Internet postrádá jakoukoli ucelenou informaci o této bezesporu zajímavé myšlence, sesbíral jsem několik podkladů a vytvořil stránky, které se této problematice věnují.


Klíčová slova:
Objektově orientované a logické programování (OOLP), třída, objekt, klauzule, predikát, slot, delegace, zapouzdření, dědičnost, PROLOG, PLUTO, LogTalk.
next up previous contents index
Next: Obsah
Tomáš Kubíček 2002-05-19